Úvodní stránka » Provozní řád fitness A-M

Provozní řád

pro Fitness centrum A-M, nábřeží Závodu míru 1898, Pardubice 53002

Provozovatel : ing.Miroslav Černý
Odpovědná osoba : ing.Miroslav Černý
Provozní doba : dle aktuálního rozpisu 

s účinností od 1.3.2019

Tento provozní řád upravuje vzájemné smluvní podmínky, kterými se řídí právní vztahy mezi provozovatelem  a jeho návštěvníky při pronajímaní prostor a cvičebního náčiní Fitness  centrum A-M  (dále pouze Fitness)

 1. Fitness je určeno k rekreačnímu sportovnímu vyžití.
 2. Návštěvník Fitness  je povinen  seznámit se s tímto provozním řádem a jednat a chovat se v souladu  s ním. Vstupem do prostoru Fitness s ním vyjadřuje plný souhlas.
 3. Návštěvník je oprávněn užívat jednotlivá zařízení a náčiní komplexu nebo čerpat jeho služby na základě řádně uhrazeného vstupného podle druhu čerpané služby dle stanoveného ceníku.
 4. Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav.  Za zdravotní stav návštěvníků nenese Fitness odpovědnost.
 5. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny obsluhy. Každý je povinen používat čistý sportovní oděv a kvalitní, pevnou a čistou obuv. Při cvičení na posilovacích strojích je nutné používat ručník z hygienických důvodů a z důvodu ochrany koženky na strojích před působením potu. Je zakázáno cvičit na posilovacích strojích bez použití ručníku. Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních návštěvníků, nesmí poškozovat majetek a znečišťovat veškeré prostory. Nerušit ostatní při cvičení, být slušný a ohleduplný vůči všem ostatním přítomným.
 6. Z prostor Fitness jsou vyloučeny osoby, které svým onemocněním ohrožují zdraví jiných osob, nebo mají rušivý vliv na pořádek, bezpečnost , čistotu provozu , mravní a společenské zásady.Veškeré svršky včetně bot (venkovní boty je nutno vložit do igelitového obalu před vložením do skříňky) je každý povinen uložit na místě k tomu určeném. Cennosti jako například peníze, hodinky, řetízky a jiné je nutné nechat u sebe, případně předat obsluze  k úschově. Za cennosti jinak uložené oproti Provoznímu řádu nese plnou zodpovědnost návštěvník.
 7. Návštěvníci v prostorách Fitness užívají zařízení na vlastní nebezpečí, přičemž se před užitím přesvědčí, zda veškeré zařízení nevykazuje závady bránící bezpečnému užívání. V případě zjištění jakéhokoli poškození  činek, strojů, cvičebních pomůcek je každého povinností uvedenou skutečnost oznámit obsluze a nepoužívat toto zařízení. Jakékoliv úpravy a přesouvání stojanů, strojového a jiného vybavení Fitness je přísně zakázáno.
 8. Při pokládání činek a jednoruček na zem tyto vždy pokládát na černé podložky z tvrdé gumy .Ne pouštět nebo házet .
 9. Po skončení cvičení si každý po sobě uklidí nářadí a náčiní na vyhrazené místo.6ádné činky a kotouče nesmí zůstat na zemi. Žádáme všechny návštěvníky posilovny a sálu, aby této skutečnosti věnovali zvýšenou pozornost.
 10. V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto oznámit obsluze .Pro potřeby první pomoci je v Fitness lékárnička.
 11. V případě krádeže ohlaste obsluze  poškození. Dále je vaší povinností sami si zavolat policii k sepsání protokolu a sami si vyplnit tiskopis pro pojišťovnu. Na dodatečné ohlášení krádeže nebude brán zřetel.
 12. V celém prostoru Fitness platí přísný zákaz kouření, používaní otevřeného ohně a omamných látek. Do prostor  je přísně zakázáno nošení skleněných láhví a skleniček.Sklenice s pitím zakoupené na baru  necháváte pouze na baru u obsluhy. Nošení vlastních jídel není povoleno.
 13. Dětem do15-ti let je vstup do posilovny zakázán. Děti od 15-ti let můžou do Fitness, a to pouze se souhlasem rodičů, kteří výslovně a nepřenositelně nesou plnou odpovědnost za případné škody na zdraví svého dítěte i majetku provozovatele způsobené pohybem dítěte.
 14. Do všech prostor Fitness  je zakázán vstup osobám: v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení, nebo vzbuzující veřejné pohoršení. V těchto případech je personál provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby sportovní komplex opustily. Pokud tak neučiní , mohou být ze zařízení bez náhrady vyvedeny.
 15. Návštěvník odpovídá za škodu či ztrátu způsobenou provozovateli a to v plné výši, byť se jedná o čin neúmyslný.
 16. Návštěvník je povinen při odchodu z šatny šatní skříňku vyprázdnit a nechat odemčenou. Je povinen klíč od šatní skříňky opatrovat po dobu cvičení a vrátit obsluze před opuštěním prostor Fitness  Odpovídá za škodu, která vznikne provozovateli jejich ztrátou, poškozením nebo zneužitím. V případě ztráty, poškození či zneužití je povinen návštěvník uhradit částku 300 Kč jako náklady za výměnu zámku. Prostor Fitness je třeba opustit 15 minut před ukončením provozní doby , abyste se včas stihli osprchovat a převléci se ještě v době provozní doby Fitness.
 17. Návštěvníci nesmí vstupovat do prostor vyčleněných personálu.
 18. Návštěvníci nesmí umožnit vstup a odchod  osobě, která se nenahlásila obsluze Fitness .
 19. Provozovatel má právo odmítnout návštěvníka při naplnění kapacity Fitness .
 20. Provozovatel  může vyčlenit hodiny pro hromadné návštěvy tělocvičny ve Fitness.V tuto vyhrazenou dobu není tělocvična přístupná pro jednotlivé návštěvníky.
 21. Provozovatel neodpovídá za škodu na vnesených věcech   cvičenců do prostoru Fitness
 22. Ceny vstupů jsou platné vždy dle aktuálních ceníků pro dané období. Provozovatel si vyhrazuje právo  upravovat dle vlastních potřeb ceny a provozní dobu.

Věříme, že v našem Fitness centru  A-M strávíte mnoho hezkých chvil a že Vaše odhodlání pravidelně cvičit se setká s Vaším osobním úspěchem.

K tomu Vám mnoho úspěchů přeje

Pavel Šavrda
provozovatel Fitness centra A-M

Důležitá telefonní čísla

 • 112 Tísňová linka
 • 150 Hasiči
 • 155 Záchranná služba
 • 156 Městská policie
 • 158 Policie

Sauna

SAM_4172.JPG

Akce a slevy

- zvýhodněné ceny pro studenty

- AKCE Parťák -  přiveď kamaráda a máš průkaz za polovinu

- zlevni si průkazku -  děláme finanční poradenství.Při uzavření životního,neživotního pojištění,pojištění vozu,spoření,PF, Investic -   sleva na vstupném do fitness až 50 %

Oblíbené odkazy

Otevírací doba (kromě období 1.7.-31.8.-je omezená prac.doba)

 • Po       8:00 - 13:00  15:00 - 21:00
 • Ut-Pa  8:00 - 13:00  15:00 - 21:00
 • So       8:00 - 13:00  15:00 - 21:00
 • Ne+sv                      15:00 - 21:00

Sauna:   každý den        16:00 - 21:00

TOPlist